#spalinowyalefajny

Dostawa 0 zł na wszystkie produkty

Inwestujemy w przyszłość, szanując historię motoryzacji

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady obowiązujące w Sklepie https://spalinowyalefajny.pl/
 2. Klient chcąc dokonać zakupu, jest zobowiązany do zaakceptowania Regulaminu przed sfinalizowaniem zamówienia.
 3. Sklep internetowy jest dostępny na stronie https://spalinowyalefajny.pl/ oraz jest prowadzony przez Sprzedawcę.
 4. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem e-mail: info@plugbox.eu
 5. Do skorzystania ze Sklepu niezbędne jest spełnienie podstawowych wymagań technicznych takich jak:
  1. posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Mac OS, Android, Windows;
  2. posiadanie aktualnej wersji przeglądarki internetowej obsługującej np: Mozilla FireFox, Google Chrome, Safari lub innej kompatybilnej przeglądarki internetowej obsługującej pliki cookie;
  3. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 • 2 DEFINICJE
 1. Sprzedawca – PLUGBOX EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”, prowadząca działalność pod adresem: ul. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO 77/A 60-529 POZNAŃ, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 7811999656, o nadanym numerze KRS: 384162328
 2. Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną składająca Zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu w rozumieniu art. 221Kodeksu cywilnego.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca
  we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – przedsiębiorca dokonujący zakupów w w Sklepie związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego.
 6. Regulamin– niniejszy Regulamin Sklepu, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu.
 7. Sklep Internetowy– sklep internetowy dostępny pod adresem: https://spalinowyalefajny.pl/
 8. Produkt –towar zakupiony w Sklepie, którym może być Produkt elektroniczny lub Produkt fizyczny.
 9. Produkt elektroniczny – którym może być Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa. Produkt może być także dostępny bezpłatnie, co zostanie odpowiednio wskazane. Dostępność danego Produktu może być limitowana.
 10. Treść cyfrowa – produkt wytwarzany i dostarczany w formie elektronicznej.
 11. Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta na wytwarzanie, przetwarzanie i przechowywanie danych lub dostępu do nich, lub jako usługę pozwalającą na wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, lub innych użytkowników tej usługi.
 12. Umowa Sprzedaży– umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą
  a Klientem za pośrednictwem Sklepu.
 13. Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako Kodeks cywilny.
 14. Zamówienie – forma zlecenia przez Klienta przygotowania Produktu o konkretnych parametrach na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 15. Formularz zamówienia – formularz służący realizacji Zamówienia.
 16. Płatność – opłacenie Produktu.
 17. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 18. Kompatybilność – współdziałanie Treści cyfrowej, Usługi cyfrowej, lub towaru ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, które są zazwyczaj używane do korzystania z Treści cyfrowej, Usługi cyfrowej, lub towaru tego samego rodzaju, bez konieczności ich przekształcania.
 19. Funkcjonalność – zdolność Treści cyfrowej, Usługi cyfrowej lub towaru do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem ich przeznaczenia.

Interoperacyjność – zdolność Treści cyfrowej, Usługi cyfrowej lub towaru do współdziałania ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem innymi niż te zazwyczaj używane do korzystania z treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru tego samego rodzaju.

 • 3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ PRZEZ KLIENTA
 1. Klient po dokonaniu wyboru konkretnego Produktu, powinien użyć przycisku „Dodaj do koszyka”, aby przejść do złożenia Zamówienia.
 2. Następnie po kliknięciu „Przejdź do płatności” Klient przechodzi do formularza Zamówienia.
 3. Klient ma również możliwość zaktualizowania koszyka lub dodania kod kuponu rabatowego w polu: Kod kuponu i kliknąć przycisk „Wykorzystaj kupon”.
 4. Następnie Klient wypełnia Formularz zamówienia, w którym wskazuje: imię i nazwisko, nazwę firmy (opcjonalnie), adres (kraj, region, ulica, kod pocztowy, miasto), numer telefonu, adres e-mail.
 5. Następnie przed sfinalizowaniem Zamówienia, Klient jest obowiązany:
  1. zaakceptować Regulamin,
  2. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z polityką prywatności Sprzedawcy,
  3. wyrazić zgodę na dostarczenie treści cyfrowych lub usług objętych Zamówieniem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 6. Klient może także dodać dodatkowe uwagi do Zamówienia w polu „Informacje dodatkowe – Uwagi do zamówienia”.
 7. Celem sfinalizowania Zamówienia i tym samym opłacenia go, Klient wybiera przycisk „Kupuję i płacę”.
 8. Po opłacenia Zamówienia, Klient otrzymuje potwierdzenie w postaci wiadomości e-mail, która stanowi również potwierdzenie zawarcia Umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 9. Klient przed finalizacją Zamówienia, może kliknąć w przycisk: „Masz kupon? Kliknij tutaj, aby dodać swój kod”, aby zaktualizować koszyk o kupon rabatowy.
 • 4 W JAKI SPOSÓB I W JAKIM CZASIE SĄ DOSTARCZANE PRODUKTY
 1. Produkty po ich opłaceniu są wysyłane w ciągu:
  1. do 3 dni roboczych od chwili zaksięgowania płatności – produkty fizyczne,
  2. do 24h od chwili zaksięgowania płatności – produkty cyfrowe.
 2. Produkty są wysyłane w dni robocze, od poniedziałku do piątku.
 3. Produkty są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 4. Produkty cyfrowe są dostarczane na wskazany przez Klienta adres e-mail.

 

 • 5 JAK MOŻNA OPŁACIĆ ZAMÓWIONE PRODUKTY?
 1. W Sklepie za zakupy płaci się za pośrednictwem:
  1. Karty płatniczej
  2. przelewu tradycyjnego,
  3.  
 2. Operatorem płatności jest Przelewy24.
 3. Klient powinien dokonać przelewu tradycyjnego w ciągu 3 dni roboczych od momentu otrzymania potwierdzenia Zamówienia i wskazania danych do przelewu przez Sprzedawcę.
 4. Po upływie terminu wskazanego w ustępie powyższym, Zamówienie zostaje anulowane.
 5. Do każdego Zamówienia wystawiany jest rachunek.
 6. Ceny Produktów to ceny brutto.
 • 6 REKLAMACJE
 1. Zapisy niniejszego paragrafu dotyczą Klienta będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.
 2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta za wady oraz za zgodność Produktu fizycznego z umową.
 4. Produkt fizyczny jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
 5. a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność,
 6. b) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.
 7. Ponadto Produkt fizyczny, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
 8. a) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Produkty tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,
 9. b) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Produktu tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Produkt oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób, publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy,
 10. c) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać,
 11. d) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu fizycznego z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu fizycznego odbiega od wymogów zgodności z umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
 13. Produkt elektroniczny jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
 14. a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji,
 15. b) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.
 16. Ponadto Produkt elektroniczny, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
 17. a) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,
 18. b) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć, przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób, publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy,
 19. c) być dostarczany z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
 20. d) być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione konsumentowi przez przedsiębiorcę przed zawarciem umowy.
 21. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu elektronicznego z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z umową określonych oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu.
 22. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Sprzedawcy podany
 23. w niniejszym Regulaminie.
 24. Sprzedawca ponosi koszty przesyłki wadliwego Produktu fizycznego.
 25. Sprzedawca odpowiada na kompletną reklamację w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i informuje Klienta o dalszym postępowaniu.
 26. Klient może skorzystać z formularza reklamacji stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, ale nie jest to warunek konieczny..

 

 • 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. Wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą są wyłączone.
 2. Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podania przyczyny, poza wyjątkami wskazanymi w ust. 11.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, wystarczy złożyć oświadczenie. Można skorzystać z formularza stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu lub załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta.
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
  od otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić wszystkie dokonane przez niego płatności.
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Klient może wskazać numer rachunku bankowego na który Sprzedawca zwróci środki. W każdym przypadku Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 7. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta w trakcie składania Zamówienia wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę
 8. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma obowiązek zwrócić Produkty do Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży.
 9. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta pokrywa koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 10. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu.
 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w wypadkach:  
 12. o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości,
 13. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
 14. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 15. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 16. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 17. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi Produktami,
 18. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
 19. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów,
 20. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 21. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 22. zawartej w drodze aukcji publicznej,
 23. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
 24. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Konsumentowi potwierdzenie,
 25. o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których Konsument wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta.
 26.  Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma obowiązek zwrócić Produkty do Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży.
 27. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta pokrywa koszty odesłania Produktu fizycznego do Sprzedawcy.
 28. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu fizycznego, np. uszkodzenie, poplamienie.
 • 8 PRAWA AUTORSKIE
 1. Wszelkie treści, materiały elektroniczne i Produkty oraz usługi świadczone przez Sprzedawcę, dostępne w Sklepie, stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy.
 2. W przypadku zakupu Produktu cyfrowego, Sprzedawca udziela Klientowi licencji niewyłącznej i nieprzenoszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z Produktu.

 

 • 9DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Zasady dotyczące przetwarzania danych zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https:// https://spalinowyalefajny.pl/polityka-prywatnosci/

 • 11 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW
  I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTA
 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku
  z zawartymi umowami o dostarczenie Produktu na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do:
 3. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem
  o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 4. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem
  o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
 5. bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 6. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych,
  do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 7. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających
  z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 • 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa– w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji stronie internetowej Sprzedawcy.
 2. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
 3. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów, Sprzedawca deklaruje zastosowanie wskazanego, poprawnego postanowienia.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem:03.2023 r.

Załączniki do Regulaminu

 1. FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Informujemy, iż formularz ten należy wypełnić́ i odesłać́ tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

Adresat: 

PLUGBOX EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO 77/A
60-529 POZNAŃ

e-mail –  artur@plugbox.eu

Ja/My(*) niniejszym informuje/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

POUCZENIE

Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym wszedłeś w posiadanie zamówionego Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie weszła w posiadanie zamówionego Produktu. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, abyś wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego CI prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracam Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostałam poinformowana o Twojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonam przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziłeś się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 1. WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO

Miejscowość, data

Do

PLUGBOX EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO 77/A
60-529 POZNAŃ

e-mail –  artur@plugbox.eu

Imię, nazwisko

Adres konsumenta

Reklamacja towaru

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu __________________ towar jest wadliwy. Wada polega na ________________________ Wada została stwierdzona w dniu ________________________________

Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

 • wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)
 • nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)
 • obniżenia ceny towaru o kwotę ___________ (słownie: ________) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto ______/przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)
 • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ______* (art. 560 § 1)

Z poważaniem

*niepotrzebne skreślić


Shopping Cart
Scroll to Top